رتبه برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی 94، رتبه یک روانشناسی